W7 - WIE WIL WETEN WAAROM WAT WANNEER WERKT
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN W7 : KENNISOVERDRACHT PRODUCTONTWIKKELAAR TE BUSSUM,
Gedeponeerd bij de …………………….te ………………. op xx yyy 2020 onder nummer 123456789  laatst herzien d.d.: ………..

 

PREAMBULE: Het doel van deze A.V. is primair duidelijkheid en inzicht te verschaffen over de door W7 ontwikkelde -en te ontwikkelen- en exploiteren, kennisoverdracht-producten en afgeleide diensten en de wijze waarop en voorwaarden waaronder een en ander op de markt aangeboden kan en mag worden en daar tegenover daarvoor passend vergoed wordt. Een en ander op dusdanig wijze dat de intellectueel eigendomsrechten van W7, haar eigenaresse en haar erfgenamen, ten alle tijde gewaarborgd zijn en blijven.

De specifieke expertise en kracht van W7 ligt in het op uniek eigen-, maar algemeen toepasbare wijze ontwikkelen van kennistranstitie producten of diensten, die inhoudelijk doorgeleverd; onderwezen, gedoceerd of gepresenteerd kunnen worden aan cursisten, studenten, congres deelnemers of anderszins geïnteresseerden in meest uitgebreide zin.

Secundair is het doel zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over hetgeen gebruikers/exploitanten van W7’s producten en diensten mogen kunnen verwachten en welke inspanningen W7 van hen mag verwachten. Om gezamenlijk - ieder vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid- al hetgeen noodzakelijk te doen en te laten om de beoogde kennisoverdracht naar eindgebruikers op hoogst haalbaar mogelijk niveau, zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen en/of tot stand te laten komen.
Tegelijkertijd en even zo goed er zorg voor te dragen dat de functionele scheidslijnen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden, vóór aanvang van een kennisoverdrachtsituatie naar een eindgebruiker, zo begrijpelijk mogelijk zijn overeengekomen en waar maar enigszins mogelijk, vastgelegd.
Ter voorkoming van onduidelijkheid kan W7 niet akkoord gaan met individuele aanpassingen op deze A.V.

Tertiair is het doel van deze A.V. zorg te dragen voor verankering van de morele principes van W7 als een maatschappelijk verantwoord - en bewust stelling nemende – organisatie, waar het gaat om integriteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid, respect en gelijke behandeling voor andersdenkend- en liefhebbenden, verwerping van vooroordelen, vrijheid belemmerende -ismen of apolitiek puur democratische waarden. Menselijk waardigheid, uitbannen van armoede even zo goed als extreme zelfverrijking.
Inspirerend en enthousiasmerend collegiale samenwerking, ongeacht ieders persoonlijk nivo van bijdragen, zowel als vanuit welke positie die samenwerking gestalte krijgt, staat centraal.

 

Artikel 1. WIE DEFINITIES

Artikel 1. WIE DEFINITIES

A. Betrokkenen;

 1. W7 - Onderhavig Kennisoverdracht Productontwikkelaar / Opdrachtnemer
  gevestigd te Bussum aan de Koekoeklaan 73 – 1403 EC - , ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer………..
 2. Klant / Exploitant / Gebruiker/ Afnemer / Huurder / Koper of Opdrachtgever van W7 producten e/o diensten
 3. Eindgebruiker – cursist / deelnemer aan kennisoverdracht bijeenkomsten, schriftelijk/video/internet onderwijs of elke ander tele-overdracht sessies volgend.

N.b.: Deze persoon wordt hier specifiek genoemd als einddoel van W7’ns kennistransitie producten e/o diensten, echter zonder dat W7 enig aansprakelijkheid van die persoon kan aanvaarden. Dit aangezien de kennistransitie plaatsvindt door en onder de volledige verantwoordelijkheid van voornoemd. klant, als nader bij Aansprakelijkheden zal worden uiteengezet.

B. Definities;
De onderstaande vetgedrukte definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

a. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan kennistransitie-productontwikkelaars eventueel alsdan vanwege inschrijving in ………………………………………………………………………………… verplicht is of zal zijn aan te voldoen ;

b. Bescheiden: alle door W7 aan Exploitant of Afnemer voor verhuur of aankoop ter beschikking gestelde als nader gepreciseerd in artikel 3. Lid 2.

c. Uitvoeringspartner; een persoon of organisatie die zich exclusief voor een of meerder kennistransitieproducten of ondersteunende diensten, als zelfstandige aan W7 verbonden heeft, en waarvoor W7 beperkt aansprakelijk is. Die derhalve voor wat betreft onderhavige aansprakelijkheid integraal alle hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheden heeft onderschreven maar inzake W7’s aansprakelijkheden niet zelfstandig onder die noemer verantwoordelijkheden kan of mag aangaan.
N.b.: W7 is een netwerkorganisatie die bewust en weloverwogen geen vaste medewerkers in eigen dienst heeft anders dan de oprichters.

d.1. GebruiksOvereenkomst: de overeenkomst tot huur van een of meerder specifieke kennistransitie producten/diensten, waarbij W7 als productontwikkelaar zich jegens de Gebruiker verbindt om de overeengekomen noodzakelijke bescheiden ter beschikking te stellen. Op grond waarvan de Gebruiker, in staat geacht wordt te zijn gesteld om diens cursisten / leerlingen / kennistransitie deelnemers o.d. tevreden te stellen;

d.2. Opdracht: de voor akkoord ondertekend geretourneerde Offerte als overeenkomst van opdracht, waarbij W7 zich jegens Opdrachtgever/Afnemer verbindt om een specifiek nader overeen te komen kennistransitie product, dienst of traject te ontwikkelen onder alsdan nader over een te komen voorwaarden, maar waarvan te allen tijde met uitzondering van intern gebruik bij opdrachtnemer het intellectueel eigendom bij W7 blijft berusten.;

e. Opdrachtgever: een alsdan door Opdrachtnemer bij offerte geaccepteerd en persoonlijk overeengekomen natuurlijke persoon of expliciet overeengekomen rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Werkzaamheden;

f. Opdrachtnemer: W7 als de organisatie die de Opdracht conform geaccordeerde offerte heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de W7 organisatie, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

g. Werkzaamheden:
g.1. Het geheel aan onder bescheiden beschreven pakket aan ter beschikking gestelde middelen benodigd voor uitoefening van een adequate kennistransitie naar de eindgebruiker/cursist. Met dien verstande dat van de gebruiker/exploitant verwacht mag worden dat zij ten volle en volledig bekend met - en in staat is om - de uitvoering van kennistransitie processen kwalitatief hoogwaardig en volgens alsdan daarop van toepassing zijnde condities en voorwaarden gesteld aan professionaliteit- zelfstandig ter hand te kunnen nemen en uitvoeren.

g.2. alle door W7 als opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen conform offerte, waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor partijen voortvloeiende werkzaamheden, verrichtingen en verplichtingen.
N.b.`: Met andere woorden zo goed als een software leverancier van een standaard pakket in bijvoorbeeld ‘tekstverwerking’ ook niet verantwoordelijk is welke teksten de klant met het pakket vervaardigd.

h. Kennisoverdracht-/transitie: Organieke processen waarbij ter zake deskundig, bovengemiddeld in specifieke materie ingevoerd, en/of van overtuigend didactisch kwaliteiten voorzien deskundig docenten/trainers , specifieke kennis, ervaringsinzicht/deskundigheid e/o professionele passie, overbrengen op deelnemers aan kennistransitie bijeenkomsten (‘volwassen educatie’) of andersoortig gelegenheden met hetzelfde doel. Kennis in algemene zin meer specifiek beogend; inzicht verdieping of verbreding, algemene kennisname, onderzoek of ontwikkeling, transformeren naar eigen situatie, innovatie onderzoek, carrière verbetering of verruiming etc.
N.b.: M.a.w. niet zozeer gericht op een specifiek diplomawaardige vaardigheid te verbeteren, alswel verdieping van een herkenbaar innovatief probleem of maatschappelijke uitdaging.

i. Facturatie verantwoording - klant dient bij de maandelijkse betaling/afdracht gebruiksrecht/huur, een facturatie verantwoording te overleggen, waarin navolgende aspecten verantwoord worden:

 • opgave aantal gehuurde modules vermenigvuldigd met de genoemde overeengekomen huurprijs,
 • aantal klassikale deelnemers vermenigvuldigd met de overeengekomen dagdeelprijs, al dan niet met in acht name van maximum bedragen,
 • idem aantal congres/seminar deelnemers, al dan niet met in acht name van maximum bedragen,
 • financiële verantwoording wat verder overeengekomen zou zijn.
 • vermeerderd dan wel verminderd met eventueel alsdan overeengekomen kortingen e/o omzetbelasting.
 • alles met in acht name van wettelijke verplichtingen m.b.t. persoons-/privacy bescherming.
 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij W7 ontwikkelde of nog te ontwikkelen kennisoverdracht producten of diensten verhuurt of verkoopt, alsmede op alle daaruit voor W7 voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) -al dan niet uit voorafgaand offerte voortvloeiende- opdrachtbevestiging.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan prevaleert de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft enig tegenstrijdigheid.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 5. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.
 6. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of huur- / exploitatieovereenkomst tussen W7 en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met W7, voor de uitvoering waarvan door W7 derden worden betrokken of ingeschakeld.
 7. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant hebben, nog krijgen preferentie over deze Algemene Voorwaarden ergo inzake W7’s activiteiten bij of anderszins ten behoeve van de klant zijn de A.V. van W7 te allen tijde preferent!
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment en uit gezamenlijk overleg voorvloeiend, geheel of gedeeltelijk nietig verklaard mochten worden, dan blijft het overig in onderhavige voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. Bij geschillen daarover ontstaan zullen de originele voorwaarden van W7 leidend zijn. W7 en de klant zullen derhalve alsdan in overleg dienen te treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen. Waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) alsmede de belangen van de klant inzake de motivatie daar in aanvang van af te zien in acht worden genomen.
 9. Indien W7 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat W7 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 

Artikel 3. AANBOD EN OVEREENKOMST

 1. De essentie van W7’s activiteiten is concentratie op haar primair proces; kennisoverdracht productontwikkeling! Alle periferiek noodzakelijke activiteiten; zoals -maar niet exclusief!-, deelnemers werving en administratie, gastdocenten/trainers, locatie condities, aanvullend lesmateriaal etc. in de meest ruime betekenis, dienen dan wel en onder strikte voorwaarden door de klant zelf verricht, dan wel uitdrukkelijk afzonderlijk overeengekomen te worden.

  W7 brengt de afname van haar producten of diensten zoveel mogelijk -en bij voorkeur gestandaardiseerd- via internet tot stand.

  N.b.: W7 Produceert een exclusief en specifiek ‘boek’ en trainershandleiding, met desgewenst onzes inziens noodzakelijke oefeningen, hoe dat inspirerend, zó onder de aandacht van belangstellenden (eindgebruikers!) gebracht kan worden, dat de klant daarmee de essentie van een training, kennisverdiepingstraject o.d. verder adequaat ter hand kan nemen.
 2. Elk aanbod voor de afname van kennisoverdracht producten en/of diensten bevat in principe de navolgende bescheiden:
  • specifieke product en/of diensten informatie incl. eventueel periferieke gegevens, als bijvoorbeeld, literatuur lijst, relevante websites, verwijzingen e/o andere kennisbronnen,
  • achtergrond en of ondersteunende informatie t.b.v. optimalisatie van de kennistransitie,
  • inzage gebruikerservaringen (gedepersonaliseerd, ingevulde deelnemers questionnaires en daaruit voortvloeiende data,
  • marketing informatie w.o. ook bepalingen inzake de verplichte W7 naam- en bronvermelding en intellectuele eigendomsrechten,
  • Een omschrijving van de opleiding of training en van het (eventuele) onderwijsmateriaal dat hier deel van uitmaakt,
  • Powerpoint presentatie, handouts, case studies, workshops en handboek gastdocent.
  • De eventueel aanbevolen wijze van uitvoering en uitleg bij workshops,
  • De aanbevolen kwaliteiten waaraan docenten/gespreksleiders o.d., alsook de eindgebruikers bij voorkeur dienen te voldoen,
  • De huur of koopsom en afgeleide voorwaarden,
  • De verplicht te hanteren eigen W7 evaluatie-methodiek waarmee W7 eveneens in staat is de maandelijkse afrekening tot stand te brengen,
  • De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod,
  • De wijze van betaling,
  • Een omschrijving van de opleiding of training en van het (eventuele) onderwijsmateriaal dat hier deel van uitmaakt,
  • De eventueel aanbevolen wijze van uitvoering en uitleg bij workshops,
 3. Voornoemde informatie, al dan niet opgeslagen op (on-)stoffelijke gegevensdragers al dan niet ondergebracht bij derden, blijft -in welke staat-, en door wie dan ook aangepast, aangevuld of anderszins voor eigen gebruik bij, door of namens klant, specifiek gereed gemaakt, ten alle tijde het onvervreemdbaar intellectueel eigendom van W7;
 4. W7 behoudt conform voorgaand artikel, altijd het recht op toegang c.q. inzage van dergelijk eventueel aangepast materiaal en mag dit zonder toestemming vooraf toevoegen aan haar product of dienst.
 5. Indien naar het oordeel van W7 en desbetreffend klant gezamenlijk, in dergelijk geval sprake zou zijn van een aantoonbare verbetering die leidt tot hoger prijs, omzetverhoging of kostenbesparing o.i.d., zullen partijen in constructief overleg streven naar een redelijke honorering van die inbreng of deelname in eigendom
 6. De klant gaat een overeenkomst aan met W7 door middel van een huur of koop van een of meerder opleidingen of trainingen. Indien de klant een breder, aanpalend of zelfs totaal ander gebruik nastreeft dient dat altijd en voorafgaand aan mogelijk gebruik tot overeenkomst van honorering voor het gebruik van W7’s intellectueel eigendom te leiden. Zelfs indien enig product of dienst van W7 overeengekomen is en gehonoreerd wordt, geeft dat de klantgeen recht middels een ander gebruiksvorm of dergelijke, zonder uitdrukkelijke overeenkomst met W7 tot honorering, tot stand te brengen.
 7. De klant verplicht zich eventueel alsdan aan W7 een volstrekt gedepersonaliseerde deelnemersregistratie te overleggen alsmede verplichte evaluatieformulieren van alle deelnemers – wederom gedepersonaliseerd- gedigitaliseerd aan te leveren, op grond waarvan kwaliteitsbewaking, inhoudelijke verbeteringen gedeeld-, en verrekening van verschuldigde afdrachten plaats kan vinden.
 

Artikel 4. PRIJS EN BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. De kosten voor een eendaags training / deelname seminar o.d. is als volgt opgebouwd:
  • Per training betaald huurder € 25,- per maand vast-gebruiksrecht over 10 maanden vanaf 1 september tot en met juni, c.q. € 250,- per jaar.
  • Bij 3 trainingen is dat € 50,-. bij 5 € 100 en bij 10 trainingen € 150,- per maand.
  • Per klassikaal deelnemer (c.q. maximum 20 deelnemers) betaalt men € 25,- per dagdeel met een maximum van € 600,- per dag
  • Per congres/seminar deelnemer betaald men € 750,- per dag per 25 deelnemers ongeacht het aantal deelnemers tot een maximum van € 2.250,- per dag. N.b.: minder dan 25=25 en 30 of meer is 50 c.q. € 1.500,-.
  • Prijspeil is 2020 met een vaste indexatie per jaar van 3% indien alsdan geen nieuwe prijslijst zou zijn vastgesteld.
 3. Betaling dient maandelijks zonder verdere facturatie te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst uitvoering van de training of seminar (dit is in principe de startdatum van de opleiding, training of seminar). Klant treft op de website van W7 een voorbeeld facturatie-verantwoording die maandelijks bij betaling van haar factuur aan door W7 aangegeven administratiekantoor ter verificatie dient te worden gezonden.
 4. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een direct opeisbaar aanvullende vergoeding verschuldigd van 2% per maand.
 5. De rente over het opeisbare bedrag dient zelf en door de klant te worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant.
 7. Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 

Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID

 1. W7 is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbaar en rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van W7, in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst tussen haar en de klant.
 2. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en/of persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten, maar zelfs indien betwist kunnen die in combinatie met de primaire schade nimmer meer bedragen dan hetgeen klant W7 in onderhavig geval betaald zou hebben.
 3. Voor zover W7, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 e/o 2. bepaalde, gehouden is schade te vergoeden, betreft het uitsluitend die schade waartegen W7 verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt.
 4. Mocht een eventueel verzekeraar van W7 in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan, ook dan zal de aansprakelijkheid van W7 beperkt blijven tot maximaal de nagekomen c.q. betaald factuurwaarde van de overeenkomst in de gegeven periode.
 5. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
 6. Opdrachtnemer treft passende maatregelen om eventueel van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. W7 wenst uitdrukkelijk geen persoonlijke informatie te krijgen over de eindgebruikers van haar kennisoverdracht producten anders dan gedepersonaliseerde evaluaties over bijgewoonde opleidingen/trainingen bij de klant.
 

Artikel 6. E-LEARNING

 1. In geval van het gebruiken van een W7 module in een door klant aangeboden E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door de klant aan enig eindgebruiker ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg,) dient de klant niet-exclusieve c.q. W7’s intellectueel eigendom respecterende toegang tot softwarematige programmatuur van klant te verlenen, buiten enige aansprakelijkheid dienaangaande van W7.
 2. Eventueel door W7 aan klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt vertrouwelijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met W7.
 3. De hiervoor in deze genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een door klant zelf nader ontwikkelde E-Learning opleiding of training. De klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van die gegevens.
 

Artikel 7. ANNULERING, VERPLAATSING EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

 1. Indien een particuliere eind-gebruiker de opleiding of training zelf betaalt, heeft die naar alle waarschijnlijkheid recht op bedenktijd (herroepingsrecht). Alsdan heeft de klant recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en als zodanig in een eerstvolgend maandafrekening te verrekenen
 2. Op verzoek van W7 is klant verplicht afwijkende annuleringsvoorwaarden vooraf voor acceptatie van W7 te overleggen bij uitblijven waarvan W7 alle rechten blijft voorbehouden c.q. recht op deelname vergoeding blijft behouden ongeacht welke compensatie klant met haar eindgebruikers overeen komt .
 

Artikel 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. W7 behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet louter alleen; eventueel portret-, auteursrecht of enig ander geformaliseerd eigendomsrecht, die betrekking hebben op alle door W7 en/of partners van W7 ontwikkeld en verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, boeken, handleidingen, powerpont presentaties, proefexamens, hand-outs, oefeningen, software, etc.).
 2. Elke module van een kennisoverdracht instrument van W7, wordt de klant ter beschikking gesteld om naar eigen behoefte op haar specifieke manier van kennisoverdracht op eindgebruikers aan te passen. Op elke (web-/internet of gedrukte) pagina of afgeleide uiting, dient het intellectueel eigendom van W7 expliciet vermeld te worden door haar logo voorzien van “Copyright W7 inside” met een minimum grote van 10 punts te vermelden.
 3. De namen van trainingen, daarin gebruikt specifieke terminologie, workshops, oefeningen, en gebruikte uitingen of specifieke afkortingen zijn en blijven beschermd eigendom van W7 en mogen nimmer op enigerlei wijze aan gerefereerd worden, anders dan met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming vooraf en te allen tijde met vermelding als in artikel 8 lid 2. genoemd.
 4. Tot drie jaar na beëindiging van een overeengekomen gebruiksduur, mag een klant van W7, geen vergelijkbare trainingen/kennisoverdracht o.d. aanbieden of op de markt brengen. Onder ‘vergelijkbaar’ een voor bestemde doelgroep, onder vergelijkbaar of daarvan afgeleide naamstelling, in vergelijkbaar stramien, methodiek, systeem of dergelijke, in enig ander taal of land, met hetzelfde of vergelijkbaar doel. Alles of afzonderlijk, met als in redelijkheid te veronderstellen direct of indirect doel, zonder redelijk vergelijkbaar vergoeding voor haar intellectuele eigendommen, misbruik te maken van, of anderszinte concurreren met, onderhavig W7 product of dienst.
 5. Indien W7 kennelijk onbewust, beschermde copyrights zou misbruiken en klant van dergelijk misbruik op de hoogte was of redelijkerwijze op de hoogte zou hebben kunnen zijn, dient zij W7 daarvan onverwijld in kennis te stellen. Bij uitblijven waarvan klant zelf verantwoordelijk is voor een dergelijk ‘misbruik’ en naar het oordeel van bevoegde instanties aansprakelijk.
 6. Het uitvoeren van een Opdracht door W7 houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij haar rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van een Opdracht, voorbereiden-, of doceren van een kennisoverdracht module, behoren toe aan W7. Ongeacht de mate waarin of wijze waarop de klant deels of geheel zelfstandig modificaties heeft aangebracht.
 7. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren anders dan binnen de context van verhuur of verkoop van haar producten of diensten kennelijk beoogd wordt als kennis overdracht te functioneren en op grond waarvan ook de honorering van W7 gebaseerd is.
 8. ‘Slimmigheden’ waarbij een gehuurd of anderszins verworven kennisproduct van W7 gebruikt wordt zonder dat op die specifieke wijze van overdragen een vorm van vergelijkbare vergoeding voor gebruik van haar intellectueel eigendom is overeengekomen -ongeacht of die werkwijze niet rechtsreeks betaald of ‘gratis’ wordt uitgevoerd-, dient te worden beschouwd als onrechtmatig en vergoed op een naar het oordeel van W7 zo vergelijkbaar mogelijk wijze met een toeslag van 100% c.q. verdubbeling van hetgeen W7 door die handelswijze zou kunnen zijn misgelopen.
 

Artikel 9. VERWERKING (PERSOONS)GEGEVENS

 1. W7 wil op geen enkel ander wijze inzage krijgen in persoonlijke c.q. privacy gevoelige eindgebruiker gegevens, dan in geval van vermeend misbruik van overeengekomen facturatie gegevens, door administratieve controle daarop door toe te laten derden, achteraf of steekproefsgewijze, noodzakelijk zou blijken te zijn.
 2. Ter voorkoming en voorafgaand aan een dergelijk controle dient de accountant van klant jaarlijks, bij vaststelling van diens jaarrekening, een daartoe naar het oordeel van W7 voldoende sluitend, strekkende verklaring van juistheid van facturatie gegevens te overleggen.
 3. De klant en W7 zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.
 

Artikel 10. OVERIGE RECHTEN OF PLICHTEN VAN W7

 1. Om reden van veranderingen in eventueel uit producten of diensten van W7 voortvloeiende eisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt W7 zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 2. Indien in gebruikte teksten van W7 meningen worden verkondig of standpunten verdedigd of juist aangevallen, welke de klant als ongepast of niet in lijn met haar -of die van haar eindgebruikers- maatschappelijke standpunten acht te zijn, staat het haar vrij die naar eigen behoeven e wijzigen. Alhoewel de verplichting tot o.a. naamsvermelding vanwege bescherming intellectueel eigen blijft bestaan, wordt een alsdus gemodificeerde tekst, voor wat betreft aansprakelijkheden, daarmee volledig de verantwoordelijkheid van klant.
 3. W7 heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na de bevestiging van een huur of anderszins exploitatierecht van haar producten of diensten, blijft de op dat moment overeengekomen prijs gelden.
 4. Echter herstel van druk- en/of zetfouten, achteraf respecteren van niet vooraf te voorziene aanpassing a.g.v. nakoming rechten van derden of prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een Btw-verhoging) voorbehouden.
 5. W7 behoudt zich het recht voor om door de klant tijdens een opleiding of training geproduceerd aanvullend (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door W7 aangeboden opleidingen of trainingen. Met in achtname van het in art. X m.b.t. betwist eigendomsrecht,
 6. W7 heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten als zij door overmacht (alle van buiten komende oorzaken waarop zij geen invloed heeft) tijdelijk is verhinderd verplichtingen tegenover de klant na te komen. Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan W7 niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt W7 haar verplichtingen na zodra haar planning dat toelaat. Dit betekent dat, in het geval dat ICM tijdelijk de verplichtingen niet kan nakomen, de klant de overeenkomst niet kosteloos kan ontbinden. Indien de klant de overeenkomst wilt ontbinden gelden W7’ reguliere annuleringsvoorwaarden.
 

Artikel 11. VERJARING EN VERVAL

 1. Alle rechtsvorderingen jegens W7, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of dergelijke, vervallen 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.
 

Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij W7 partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Voor W7 is het leveren van hoogst mogelijke kwaliteit binnen de gegeven context een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Het indienen van een klacht dient schriftelijk of per e-mail (info@kennismoduleverhuur.nl) te geschieden. W7 streeft er naar een zo spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen 15 werkdagen) met verantwoording of mogelijke oplossingsrichting die beoogd tot volle tevredenheid e komen.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg wordt opgelost, dan kan de klant of ICM zich richten tot een in onderling overleg te bepalen mediator met recht tot bindende uitspraak. Een geschil kan enkel in ontvangst worden genomen indien de klacht eerst bij W7 is ingediend en dit niet heeft geleid tot een passende oplossing. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de mediator zijn partijen aan deze keuze gebonden. De uitspraak van de mediator is een bindend advies. Een geschil dient uiterlijk binnen twee maanden na het indienen van de klacht bij W7 bij de alsdan overeengekomen mediator ingediend te worden.
 

Aldus vastgesteld en overeengekomen d.d.

Concept versie
HenKlee
Bussum Nl. / Malaucène Z.Fr.
02-02-2020